Pentatonix and Scales

Pentatonix and Scales (Bass)

Basic Scales und Jazz Scales

Patterns

Licks II - V - I